Nota prawna

Nota prawna przetłumaczona z języka francuskiego.

 

Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France prowadzi stronę internetową www.fundacja-mustela.pl. Strona stanowi wektor informacji instytucjonalnej o Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France, której sekretariat administracyjny znajduje się przy 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Francja).
 
Dyrektorem ds. publikacji jest pan Jean-Paul BERTHOME, Prezes Fundacji Mustela oraz Laboratoires Expanscience.
 
Strona jest hostowana przez firmę PEER1 France: Greenside Bât 2, 400 av. Roumanille – 06410 Biot – Francja – tel.: +33 (0) 805 210 280 – www.peer1.com
 
W przypadku napotkania problemów podczas przeglądania strony lub jakiegokolwiek pytania dotyczącego działania samej strony skontaktuj się z nami:
 

Fondation Mustela
1, Place des Saisons – 92048 PARIS La Défense Cedex - Francja
Tel.: +33 (0)1 43 34 60 23
Faks: +33 (0)1 43 34 61 03

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Zakres zastosowania

Dostęp do Serwisu, jak i korzystanie z jego treści podlega niniejszym warunkom. Poprzez dostęp i przeglądanie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków korzystania z serwisu.

2. Zakres terytorialny

Informacje zawarte w Serwisie są przeznaczone dla rezydentów we Francji. Dostęp do Serwisu jest umożliwiony również w innych rajach, w których przepisy mogą się różnić od zasad francuskich. Informacje zawarte w Serwisie mogą więc nie być właściwe lub zgodne z przepisami krajów innych niż Francja.
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY ORAZ INFORMACJE W NIM ZAWARTE NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI REKOMENDOWANE DO UŻYTKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ALBO PRZEZ OBYWATELI LUB REZYDENTÓW AMERYKAŃSKICH.

3. Dane osobowe

Aby przeglądać niniejszy Serwis nie trzeba podawać danych osobowych. Jednakże Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France może zbierać dane osobowe w czasie składania zamówień na materiały informacyjne, zgłoszeń do konkursów w celu otrzymania nagrody lub stypendium i/lub subskrypcji newslettera proponowanego przez Serwis.

Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie dokładnych informacji, które nie stanowią szkody dla interesów i/lub praw osób trzecich.

Podanie informacji jest wymagane przez Fundację Mustela działającą pod auspicjami Fondation de France w przypadku braku odpowiedzi na jedno z pytań lub odmowy przekazania pewnych informacji. Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie będzie w stanie wysłać materiałów informacyjnych i/lub newslettera, ani też zarejestrować zgłoszenia do konkursu.

Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera, możesz powiadomić o tym Fundację Mustela działającą pod auspicjami Fondation de France, klikając na link z żądaniem wypisania dostępnym w każdym wydaniu newslettera.

Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych oraz jest wyłącznym odbiorcą Twoich danych osobowych. Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France jest zobowiązana do zachowania poufności danych osobowych.

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie danych, plików i swobód Serwis został zgłoszony do CNIL (numer potwierdzenia 1273432). Użytkownik ma prawo dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Możliwość skorzystania ze swoich praw może nastąpić w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres:

Fondation Mustela – 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Francja) – Tel.: +33 (0)1 43 34 60 23 – Faks: +33 (0)1 43 34 61 03.

4. Pliki cookie

W celu ułatwienia korzystania z Serwisu używamy plików cookie rejestrowanych w komputerze użytkownika. Pliki cookie nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika.

Jednakże zapisują one informacje o nawigacji w naszym Serwisie (odwiedzone strony, data i czas wizyty itp.), które możemy odczytać podczas Twoich kolejnych wizyt. W tym przypadku mogą zawierać również informacje osobowe, które dostarcza użytkownik w celu otrzymania materiałów informacyjnych i/lub newslettera albo też rejestracji zgłoszenia do konkursu.

Okres przechowywania tych informacji w komputerze różni się w zależności od preferencji komputera. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się zapisowi plików cookie na Twoim komputerze, konfigurując przeglądarkę internetową (pasek menu „Narzędzia”, następnie „Opcje internetowe”).

5. Charakter i zakres informacji publikowanych w Serwisie

Serwis może przedstawić opinie wyrażone przez ekspertów w danej dziedzinie w związku z treścią Serwisu, a także wyciągi z artykułów prasowych. Za tego typu informacje odpowiedzialni są jedynie eksperci wyrażający swoją opinię lub autor artykułu i nie muszą odzwierciedlać opinii Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France.

Serwis może również zawierać informacje na temat zdrowia, kondycji fizycznej, leczenia medycznego zarezerwowanego wyłącznie dla ludzi. Informacje te w żaden sposób nie stanowią porady lekarskiej i są publikowane w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.

Nie należy w żadnym wypadku wykorzystywać tych informacji w celu postawienia diagnozy medycznej w zakresie choroby lub problemu fizycznego lub do przepisywania lub używania leków. Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy są jedynymi osobami upoważnionymi do wydania opinii lekarskiej dostosowanej do danej sytuacji.

W związku z powyższym należy uznać, że Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostarczanych informacji i usług oferowanych w Serwisie. Ponadto użytkownik zgadza się, że korzystanie z tych informacji oraz usług podlega jego wyłącznej odpowiedzialności, kontroli i zarządzaniu.

Serwis nie zawiera żadnej reklamy produktu lub usługi w jakiejkolwiek formie.

6. Prawa własności intelektualnej

Serwis jest wytworem pracy intelektualnej chronionej przez prawa własności intelektualnej. Serwis jako całość i każdy z jego elementów (takich jak teksty, drzewa, oprogramowania, animacje, obrazy, zdjęcia, ilustracje, wykresy, logo, dźwięki, muzyka, premie oraz pliki do pobrania itp.) są, o ile nie zaznaczono inaczej, własnością Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France, która jako jedyna jest uprawniona do korzystania ze związanego z nimi prawa własności intelektualnej.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami kodeksu własności intelektualnej, przepisów ustawowych i wykonawczych wszystkich krajów i konwencji międzynarodowych, wykorzystanie całości lub części Serwisu, w tym pobieranie, transmisja, reprodukcja, reprezentacja lub rozpowszechnianie do celów innych niż użytek osobisty i prywatny dla celów niekomercyjnych jest surowo zabronione. Naruszenie tychże przepisów naraża użytkownika na kary przewidziane w kodeksie własności intelektualnej i kodeksie karnym, w tym za naruszenie praw autorskich i znaków towarowych, jak i w kodeksie cywilnym w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Marka Fundacja Mustela oraz nazwa domeny www.fundacja-mustela.pl są własnością założyciela Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France: firmy Laboratoires Expanscience, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 3 081 420 euro, z siedzibą przy 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Francja), zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 331 930 081 oraz posiadającą wspólnotowy indywidualny numer identyfikacji podatkowej FR 89 331 930 081.

Inne znaki towarowe i wzory, które pojawiają się w Serwisie są wyłączną własnością Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France, chyba że zaznaczono inaczej. Wszelkie powielanie lub używanie tych znaków towarowych, nazw domen, rysunków i modeli, w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów, jak również wprowadzanie do nich zmian jest zabronione.

Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France może dobrowolnie, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, wprowadzać zmiany do treści Serwisu. 

7. Zdjęcia

Thinkstock, Cyrille Bernard, Adeline Bommart, Alain Goulard, Julien Millet, Barbara Vignaux.

8. Gwarancje i odpowiedzialność

Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu były dokładne i aktualne. Jednakże Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France w żaden sposób nie udziela gwarancji, że takie informacje są dokładne, kompletne i aktualne. Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących całości lub części Serwisu. W szczególności informacje prezentowane w Serwisie w jakimkolwiek charakterze, nie stanowią w żaden sposób opinii lekarskiej. W związku z tym, przeglądanie rubryk Serwisu nie zwalnia w żaden sposób z odbycia konsultacji z przedstawicielem opieki zdrowotnej (lekarz, lekarz pediatra, farmaceuta itp.).

W żadnym wypadku Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i/lub konsekwencji wynikających z konsultacji i/lub korzystania z Serwisu. W szczególności Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za przerwy lub niedostępność Serwisu, jakiekolwiek błędy informatyczne, wszelkie szkody wynikające z nielegalnych działań osób trzecich za pośrednictwem Serwisu (takie jak na przykład włamania).

9. Linki

Strony Serwisu mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez podmioty trzecie. Linki do stron internetowych podmiotów trzecich służą jedynie do ułatwienia nawigacji. Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie ma wpływu na bieżącą lub przyszłą zawartość stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą hiperłącza w Serwisie. Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France odnosi się jedynie do stron internetowych stron trzecich, ale nie odpowiada w żaden sposób za ich treść.

Tym samym, Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność (w tym redakcyjną) dotyczącą dostępu i/lub zawartości stron internetowych osób trzecich. W szczególności Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z naruszeniem praw autorskich, znaków lub innych praw własności intelektualnej, mogących wynikać z dostępu do strony za pomocą podanego linku. Odpowiedzialność wynikająca z jakichkolwiek nielegalnych, niewłaściwych lub niepełnych informacji zawartych na stronie internetowej podmiotów trzecich, a szczególnie za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z tych informacji, można przypisać jedynie wydawcy danego serwisu.

Tworzenie odnośników hipertekstowych do strony innej niż strona główna, może być wykonane jedynie po naszej uprzedniej pisemnej zgodzie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez odszkodowania. W każdym razie strony Serwisu nie mogą się znaleźć w formie zagnieżdżonej wewnątrz stron innych witryn internetowych. We wszystkich przypadkach powinien pojawić się komunikat informujący odwiedzającego, że nastąpi przekierowanie do danej strony.

10. Zmiana niniejszych warunków

Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France informuje, że niniejsze ogólne warunki użytkowania mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te są publikowane poprzez ich włączenie do Serwisu i są uznawane za przyjęte bez zastrzeżeń w momencie użytkowania Serwisu po wprowadzeniu zmian. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej rubryki.

11. Spory

Niniejsze warunki są ustalane zgodnie z prawem francuskim, w tym z przepisami ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej, jak również ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w odniesieniu do danych informatycznych, plików i swobód.

Sądy francuskie mają kompetencję terytorialną do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Serwisem.

 

© Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France

Wszystkie prawa zastrzeżone – grudzień 2015